Coñece ao noso equipo bikenta

Marcos Rivas

Enxeñeiro de Montes

Área de xestión forestal

Raquel González

Enxeñeira de Montes

Área calidade e cadea de custodia

Manuel Beiro

Enxeñerio Técnico forestal

Área comercial e proxectos

Noemí Fernández

Diplomada en relacións laborais

Xestión Administrativa e prevención de riscos

Pilar González

Técnico administrativo

Xestión administrativa

Carlos Lois

Técnico superior de recursos naturais e paisaxísticos

Técnico de campo de Alvariza

Inés Ferradans

Técnico superior de recursos naturais e paisaxísticos

Técnico de campo de Alvariza

Daniel Freire

Técnico superior de recursos naturais e paisaxísticos

Técnico de campo de Alvariza

Propietarios que confían en bikenta…

Creo que é un avance, estou de acordo en certificar porque nos permite aos propietarios coñecer as posibilidades que existen cando vendes madeira certificada, ademais realizamos unha xestión do monte dende un punto de vista responsable.
Os propietarios estamos concienciados de plantar, de cuidalo monte, polo tanto é necesario cumprir o planeamento silvícola para acadar maior valor, do mesmo xeito ao formar parte de Alvariza temos asesoramento sobre outros aspectos importantes, como lexislación forestal e coñecemento do sector.
O feito de optar pola certificación forestal implica abrir novas oportunidades na comercialización da madeira.

Entidades certificadoras…

Certificación forestal: “Procedemento voluntario polo que unha terceira parte independente proporciona unha garantía escrita tanto de que a xestión forestal é conforme con criterios de sustentabilidade como que se realiza un seguimento fiable dende a orixe dos produtos forestais”.

Ley de Montes 43/ 2003. Art. 6.p)

A certificación forestal é recoñecida por medio de selos cun amplo respaldo internacional, que ofrecen aos consumidores a garantía de que os produtos dos bosques como por exemplo a madeira, proveñen dunha xestión responsable, sensible con criterios ambientais, sociais e económicos.

Forest Stewardship Council® (FSC®)

O obxectivo do Forest Stewardship council®, (FSC®) ou Consello de Administración Forestal, é a promoción dunha xestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa e económicamente viable nos bosques de todo o mundo.

A xestión forestal ambientalmente responsable asegura que o aproveitamento dos produtos forestais de madeireiros e non madeireiros contribúan a manter a biodiversidade, a produtividade e os procesos ecolóxicos do monte.

A xestión forestal socialmente beneficiosa contribúe a que as poboacións locais, así como a sociedade no seu conxunto, desfruten dos beneficios a longo prazo do monte e proporciona tamén incentivos para que as comunidades conserven os seus recursos.

A xestión forestal económicamente viable implica que as operacións forestais sexan estruturadas e administradas de modo que sexan o suficientemente rendibles, sen que os beneficios económicos se xeren a expensas do recurso forestal, do ecosistema ou das comunidades afectadas. Os conflitos entre a necesidade de contar con ganancias financieiras e os principios de responsabilidade ambiental e social nas operacións forestais, poden reducirse mediante a promoción de produtos de mellor calidade e con maior valor engadido, axudando a que os produtores forestais se involucren nos plans de xestión.

contacta con bikenta

Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™)

O obxectivo de PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programa de recoñecemento de Sistemas de Certificación Forestal) é asegurar que os bosques do mundo sexan xestionados de forma responsable, e que a súa multitude de funcións estean protexidas para xeracións presentes e futuras. Para iso conta coa colaboración de propietarios e empresas do sector forestal, que apostando pola certificacións dos seus bosques e industrias, están asegurando a sustentabilidade do sector.

PEFC™ proporciona o marco para a aplicación dunhas normas comúns acordadas internacionalmente, a todos os seus sistemas de certificación forestal, e aos xestores forestais e empresas de transformación de produtos forestais.

Os produtos de orixe forestal (madeira, papel, cortiza, etc…) certificados PEFC™ garanten aos consumidores que están mercando produtos de bosques xestionados de xeito sustentable. Os consumidores destes produtos certificados poden axudar a loitar contra a tala ilegal e fomentar as principais funcións dos bosques, contribuír ao mantemento de numerosos ecosistemas e diversidade biolóxica, ser o sustento económico de moitas poboacións rurais e a orixe dunha importantísima industria de transformación e ter un papel social e cultural recoñecido cada vez en maior medida.